Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van The Wardrobe zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van The Wardrobe worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door The Wardrobe ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen van The Wardrobe zijn vrijblijvend en The Wardrobe behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door The Wardrobe. The Wardrobe is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt The Wardrobe dit mee binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en inclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 24 uur na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen 48 uur na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling of via iDEAL telebankieren. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van The Wardrobe.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn kan The Wardrobe bepalen of de bestelling al dan niet wordt geannuleerd.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door The Wardrobe.

Artikel 4. Levering 

4.1 The Wardrobe hanteert een levertijd van 2 – 3 werkdagen voor artikelen die op voorraad zijn. Wanneer artikelen niet op voorraad zijn, zal The Wardrobe u hier van op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met The Wardrobe over een te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 15 dagen teruggestort.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan The Wardrobe verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door The Wardrobe geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 The Wardrobe garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Retourneren / Recht van retour

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u The Wardrobe daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na de aflevering per e-mail of via het contactformulier op de website op de hoogte te stellen.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft The Wardrobe de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, indien op voorraad, of door een waardecoupon ter waarde van het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten).

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen 8 dagen na aflevering aan The Wardrobe te retourneren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: het artikel mag niet gebruikt zijn en moet onbeschadigd en compleet met eventuele kaartjes in de originele verpakking worden teruggestuurd. De kosten voor retourzendingen komen voor eigen rekening koper rekening.

Artikel 8. Garantie 

8.1 The Wardrobe garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

8.2 De onder lid 8.1 genoemde garantie geldt gedurende een minimum periode van 12 maanden.

8.3 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal The Wardrobe de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van The Wardrobe, vervangen of zorgdragen voor herstel.

8.4 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van The Wardrobe, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor dit product niet bestemd is.

8.5 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Artikel 9. Bestellingen / communicatie 

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en The Wardrobe, dan wel tussen The Wardrobe en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en The Wardrobe, is The Wardrobe niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van The Wardrobe.

Artikel 10. Overmacht 

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft The Wardrobe in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat The Wardrobe gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan The Wardrobe kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen 

11.1 Indien u aan The Wardrobe schriftelijk opgave doet van een adres, is The Wardrobe gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan The Wardrobe schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door The Wardrobe gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat The Wardrobe deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met The Wardrobe in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door The Wardrobe vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 The Wardrobe is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Auteursrecht / Copyright 

13.1 Op alle afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen die op deze website beschikbaar zijn, is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur vermenigvuldiging van afdrukken of complete tekstgedeeltes van gedownloade documenten bestanden / fotografieën op basis van het auteursrecht ten strengste verboden.

The Wardrobe Haarlem
Warmoesstraat 14
2011 HP, Haarlem
BTW nummer: NL185818298B01
KvK: 58524517
BIC/SWIFT Code: INGBNL2A
ING: NL96 INGB 0006 1992 11